Schönrade, Kreis Friedeberg: 

keine Kirchenbücher mehr vorhanden !

Geboren und getauft

geboren am:

getauft am:

Nr.

Name

Vornamen

Vater

Beruf

Mutter

Einsender/Quelle

1700     Kahro Johann Christoph Johann (Hans) Setzschulte Elisabeth, geb. Bohm ronaldbeckert(at)web.de
1704     Kahro Thomas Johann (Hans) Setzschulte Elisabeth, geb. Bohm ronaldbeckert(at)web.de
11.04.1736     Karow Johann Egidius Johann Christoph (Kahro) Setzschulte Dorothea Elisabeth Lucko, geb. Camitz ronaldbeckert(at)web.de
20.06.1830     Lenz Carl Ferdinand Ludwig       bearmiller7388(at)earthlink.com
1859     Da(h)ms Marie       TiedemannG(at)aol.com
1866     Fick Martha       red_cherry(at)12move.de
15.04.1895     Hesse Willy Friedrich   Marie, geb. Da(h)ms TiedemannG(at)aol.com
21.04.1897 16.05.1897 22 Schulz Karl Otto Richard Schmiedemeister Martha, geb. Fick red_cherry(at)12move.de
14.02.1902     Hesse Hermann Friedrich   Marie, geb. Da(h)ms TiedemannG(at)aol.com
30.08.1909     Hesse Ageti ? Friedrich   Marie, geb. Da(h)ms TiedemannG(at)aol.com

Aufgeboten und geheiratet

Heirat am:

Bräutigam

Vater des Bräutigams

Mutter des Bräutigams

Braut

Vater der Braut

Mutter der Braut

Zeugen/Bemerkungen

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestorben und begraben

gestorben am:

begraben am

Nr.

Name

Vorname

Verwandschaft

Alter

Einsender/Quelle

23.09.1724

 

 

Kahro (später Karow)

Johann (Hans)

Ehefrau Elisabeth, geb. Bohm

?

ronaldbeckert(at)web.de

 

Home page Norbert Gschweng            

© 2000-2004 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert(at)Gschweng.de